[row] [col-sm-8]add-new-post[/col-sm-8] [col-sm-4]在登入管理员介面后,点击 “Add New”[/col-sm-4] [/row]


[row] [col-sm-8]add-gallery[/col-sm-8] [col-sm-4]在 “Enter title here” 框里填写标题

点击 “Add Media” 按钮。 [/col-sm-4] [/row]


[row] [col-sm-8]create-gallery[/col-sm-8] [col-sm-4] 点击 “Create Gallery”

点击 “Select Files”

选择照片后点击 “Open”。[/col-sm-4] [/row]


[row] [col-sm-8]create-new-gallery-02[/col-sm-8] [col-sm-4] 上载完毕后,点击右下方的 “Create a new gallery”。[/col-sm-4] [/row]


[row] [col-sm-8]create-new-gallery-03[/col-sm-8] [col-sm-4] 这个时候你可以为你的照片填写注解。[/col-sm-4] [/row]


[row] [col-sm-8]create-new-gallery-04[/col-sm-8] [col-sm-4] 或拖曳照片重组它们 的次序。

点击 “Select Files”

选择照片后点击 “Open”。[/col-sm-4] [/row]


[row] [col-sm-8]create-new-gallery-04-5[/col-sm-8] [col-sm-4] 请在右方的 “Columns” 选择 4。[/col-sm-4] [/row]


[row] [col-sm-8]create-new-gallery-05[/col-sm-8] [col-sm-4] 点击右下方的 “Insert gallery”。[/col-sm-4] [/row]


[row] [col-sm-8]create-new-gallery-06[/col-sm-8] [col-sm-4] 在右边的 “Categories” 框里,请务必点选 “美丽回忆录”

完成后点击蔚蓝的 “Publish” “Update” 按钮。

[/col-sm-4] [/row]


[row] [col-sm-8] [/col-sm-8] [col-sm-4] « 回到目录 [/col-sm-4] [/row]

Leave a Reply